Курсове за придобиване на професионална квалификация

Лицензирани курсове за придобиване на професионална квалификация. 

Лицензия № 200512251, издадена на Център за професионално обучение към Център за професионално обучение към “СТИК“ ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 04/ 18.05.2005 г.)

Търговия на едро и дребно, Финанси, банково и застрахователно дело, Счетоводство и данъчно облагане

1. Професия “Продавач – консултант”, код 341020

1.1. Специалност “Продавач – консултант”, код 3410201 – втора степен на професионална квалификация

1. Професия -Брокер код -341030

1.1. Специалност –Недвижими имоти, код 3410301-трета степен на професионална квалификация

1.Професия “Финансист”, код 343010
1.1. специалност “
Банково дело”, код 3430101 – трета степен на професионална кавилификация;
1.2. специалност “
Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 – трета степен на професионална квалификация.

3. Професия “Счетоводител”, код 344010
3.1. специалност “
Счетоводна отчетност”, код 3440101 – трета степен на професионална квалификация.

Администрация и управление, Секретарски и административни офис дейности, Приложна информатика

 4. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020

4.1. специалност “Мениджмънт в туризма”, код 3450205 – трета степен на професионална квалификация.
5. Професия “
Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
5.1. специалност “
Малък и среден бизнес”, код 3450501 – втора степен на професионална квалификация.

6. Професия -Касиер, код -345060

6.1. Специалност -Касиер, код -3450601, първа степен на професионална квалификация

7. Професия “Офис-секретар”, код 346020

7.1. специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация.

8. Професия –Деловодител , код -346030

8.1. Специалност –Деловодство и архив, код 3460301-първа степен на професионална квалификация

9. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
9.1. специалност “
Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация.

 

Машиностроене, металообработване и металургия, Електротехника и енергетика, Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

1. Професия -Заварчик код -521090

1.1. Специалност –Заваряване, код 5210901-първа степен на професионална квалификация
1. Професия “
Електротехник”, код 522010
1.1. Специалност “
Електрически машини апарати”, код 5220101 – трета степен на професионална квалификация.
1.2. Специалност “
Електроенергетика”, код 5220102 – трета степен на професионална квалификация.
1.3. Специалност “
Електрообзавеждане на производството”, код 5220103 – трета степен на професионална квалификация.
1.4. Специалност “
Електрообзавеждане на кораби”, код 5220104 – трета степен на професионална квалификация.
1.5. Специалност “
Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105 – трета степен на професионална квалификация.
1.6. Специалност “
Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220106 – трета степен на професионална квалификация.
1.7. Специалност “
Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт”, код 5220107 – трета степен на професионална квалификация.
1.8. Специалност “
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108 – трета степен на професионална квалификация.
1.9. Специалност “
Електрически инсталации”, код 5220109 – трета степен на професионална квалификация.
1.10. Специалност “
Електродомакинска техника”, код 5220110 – трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “
Електромонтьор”, код 522020
2.1. Специалност “
Електрически машини и апарати”, код 5220201 – втора степен на професионална квалификация.
2.2. Специалност “
Електрически централи и подстанции”, код 5220202 – втора степен на професионална квалификация.
2.3. Специалност “
Електрически мрежи”, код 5220203 – втора степен на професионална квалификация.
2.4. Специалност  “
Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 – втора степен на професионална квалификация.
2.5. Специалност “
Електрообзавеждане на кораби”, код 5220205 – втора степен на професионална квалификация.
2.6. Специалност “
Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220206 – втора степен на професионална квалификация.
2.7. Специалност “
Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 – втора степен на професионална квалификация.
2.8. Специалност “
Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт”, код 5220208 – втора степен на професионална квалификация.
2.9. Специалност “
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна  техника”, код 5220209 – втора степен на професионална квалификация.
2.10. Специалност “
Електрически инсталации”, код 5220210 – втора степен на професионална квалификация.
2.11. Специалност “
Електродомакинска техника”, код 5220211 – втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
1.1. Специалност “
Топлинна техника”, код 5220404 – втора степен на професионална квалификация.
1.2. Специалност “
Хладилна техника”, код 5220405 – втора степен на професионална квалификация.
1.3. Специалност “
Газова техника”, код 5220406 – втора степен на професионална квалификация.
1.4. Специалност “
Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 – втора степен на професионална квалификация.

1. Професия – Огняр, код – 522060

1.1. Специалност – Огнярство, код – 5220601, първа степен на професионална квалификация

4. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020
4.1. Специалност “
Автотранспортна техника”, код 5250201 – втора степен на професионална квалификация.
4.2. Специалност “
Пътностроителна техника”, код 5250202 – втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “
Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
5.1. Специалност “
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601 – втора степен на професионална квалификация.
5.2. Специалност “
Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 – втора степен на професионална квалификация.

12. Професия “Работник в транспортната техника”, код 525120

12.1. Специалност “Автобояджия”, код 5251201 – първа степен на професионална квалификация.
12.2. Специалност “
Автотенекеджия”, код 5251202 – първа степен на професионална квалификация

Хранителни технологии, Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

8. Професия “Хлебар-сладкар”, код 541030
8.1. специалност “
Производство на хляб и хлeбни изделия”, код 5410301 – втора степен на професионална квалификация;
8.2. специалност “
Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 – втора степен на професионална квалификация.

9. Професия “Оператор в производство на облекло”, код 542050
9.1. специалност “
Производство на облекло от текстил”, код 5420501 – втора степен на професионална квалификация.
10. Професия “
Шивач”, код 542110

10.1. специалност “Шивачество”, код 5421101 – първа степен на професионална квалификация

6. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020
6.1. Специалност “
Производство на мебели”, код 5430201 – втора степен на професионална квалификация.
6.2. Специалност “
Производство на врати и прозорци”, код 5430202 – втора степен на професионална квалификация.
6.3. Специалност “
Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 – втора степен на професионална квалификация.
6.4. Специалност “
Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби”, код 5430204.
6.5. Специалност “
Моделчество и дървостругарство”, код 5430205 – втора степен на професионална квалификация.
6.6. Специалност “
Дърворезно, амбалажно и паркетно производство”, код 5430206 – втора степен на професионална квалификация.
6.7. Специалност “
Производство на дървесни плочи”, код 5430207 – втора степен на професионална квалификация.
6.8. Специалност “
Производство на Фурнир и слоиста дървесина”, код 5430208 – втора степен на професионална квалификация.
6.9. Специалност “
Производство на дървени детски играчки”, код 5430209 – втора степен на професионална квалификация.

1. Професия –Работник в дървообработването код -543090

1.1. Специалност –Производство на врати и прозорци, код 5430905 -първа степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Производство на мебели, код -5430906, първа степен на професионална квалификация

1.3. Специалност –Производство на тапицирани изделия, код -5430902, първа степен на професионална квалификация

 

582 Строителство

7. Професия “Строителен техник”, код 582010

7.1. Специалност “Строителство и архитектура”, код 5820101- трета степен на професионална квалификация.
7.2. Специалност “
Водно строителство”, код 5820103 – трета степен на професионално квалификация.
7.3. Специалност “
Транспортно строителство”, код 5820104 – трета степен на професионална квалификация.

11. Професия “ Помощник в строителството”, код 582080
11.1. специалност “
Основни и довършителни работи”, код 5820801 – първа степен на професионална квалификация;
11.2. специалност “
Кофражи”, код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
11.3. специалност “
Армировка и бетон” код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;
11.4. специалност “
Зидария”, код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;
11.5. специалност “
Мазилки и шпакловки”, код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;
11.6. специалност “
Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 – втора степен на професионална квалификация;
11.7. специалност “
Външни облицовки и настилки”, код 5820307 – втора степен на професионална квалификация;
11.8. специалност “
Бояджийски работи”, код 5820309 – втора степен на професионална квалификация;
11.9. специалност “
Строително дърводелство”, код 5820310 – втора степен на професионална квалификация;
11.10. специалност “
Строително тенекеджийство”, код 5820311 – втора степен на професионална квалификация.

8. Професия “Строител”, код 582030
8.1. Специалност “
Покриви”, код 5820312 – втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “
Строител-монтажник”, код 582040
9.1. Специалност “
Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 – втора степен на професионална квалификация.
9.2. Специалност “
Метални конструкции”, код 5820402 – втора степен на професионална квалификация.
9.3. Специалност “
Сухо строителство”, код 5820403 – втора степен на професионална квалификация.
9.4. Специалност “
Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 – втора степен на професионална квалификация.
10. Професия “
Монтажника на ВиК мрежи”, код 582050
10.1. Специалност “
Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 – втора степен на професионална квалификация.
10.2. Специалност “
Външни ВиК мрежи”, код 5820502 – втора степен на професионална квалификация.

11. Професия “Пътен строител”, код 582060
11.1. Специалност “
Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 – втора степен на професионална квалификация.

12. Професия “Помощник пътен строител”, код 582090
11.1. Специалност “ 
Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 – първа степен на професионална квалификация.


 Растениевъдство и животновъдство, Градинарство/паркове и градини/ , Горско стопанство,

 1. Професия –Работник в растениевъдството -621110

1.1. Специалност –Зеленчукопроизводство, код 6211101-първа степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Трайни насаждения, код -6211102, първа степен на професионална квалификация

1.3. Специалност –Гъбопроизводство и билки,етерични-маслени и медоносни култури, код -6230104,  първа степен на професионална квалификация

1. Професия –Растениевъд -621030

1.2. Специалност –Зеленчукопроизводство, код 6210303-втора степен на професионална квалификация

1.1. Специалност –Полевъдство  код 6210302  втора степен на професионална квалификация

1.3. Специалност –Трайни насаждения, код -6210304, втора степен на професионална квалификация

1.4. Специалност –Селекция и семепроизводство, код -6210305, втора степен на професионална квалификация

1.5. Специалност –Гъбопроизводство и билки,етерични-маслени и медоносни култури, код -6210307, втора степен на професионална квалификация

1.6. Специалност –Растителна защита, код -6210308, втора степен на професионална квалификация

1. Професия –Лозаровинар -621090

1.1. Специалност –Лозаровинарство код 6210901  втора степен на професионална квалификация

1. Професия –Работник в животновъдството -621120

1.1. Специалност –Говедовъдство и биволовъдство  код 6211201  първа степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Овцевъдство и козевъдство, код 6211202-първа степен на професионална квалификация

1.3. Специалност –Свиневъдство, код -6211203, първа степен на професионална квалификация

1.4. Специалност –Птицевъдство, код -6211204, първа степен на професионална квалификация

1.5. Специалност –Зайцевъдство, код -6211205, първа степен на професионална квалификация

1.6. Специалност –Пчеларство, код -6211206, първа степен на професионална квалификация

1.7. Специалност –Бубарство, код -6211207, първа степен на професионална квалификация

1.8. Специалност –Коневъдство, код -6211208, първа степен на професионална квалификация

1. Професия –Животновъд -621050

1.1. Специалност –Говедовъдство  код 6210502  втора степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Овцевъдство, код 6210503-втора  степен на професионална квалификация

1.3. Специалност –Свиневъдство, код -6210504, втора степен на професионална квалификация

1.4. Специалност –Птицевъдство, код -6210505, втора степен на професионална квалификация

1.5. Специалност –Зайцевъдство, код -6210506, втора степен на професионална квалификация

1.6. Специалност –Пчеларство, код -6210507, втора степен на професионална квалификация

1.8. Специалност –Коневъдство и конна езда, код -6210508, втора степен на професионална квалификация

1. Професия –Техник Животновъд -621040

1.1. Специалност –Говедовъдство  код 6210401  трета степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Овцевъдство, код 6210402-трета  степен на професионална квалификация

1.3. Специалност –Свиневъдство, код -6210403, трета степен на професионална квалификация

1.4. Специалност –Птицевъдство, код -6210404, трета степен на професионална квалификация

1.5. Специалност –Зайцевъдство, код -6210405, трета степен на професионална квалификация

1.6. Специалност –Пчеларство и бубарство, код -6210406, трета степен на професионална квалификация

1.8. Специалност –Коневъдство и конна езда, код -6210407, трета степен на професионална квалификация

1. Професия –Фермер -621060

1.1. Специалност –Земеделец,код 6210601  втора степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Производител на селскостопанска продукция, код 6210602-трета  степен на професионална квалификация

13. Професия “Озеленител”, код 622020
13.1. Специалност “
Цветарство”, код 6220201 – втора степен на професионална квалификация.
13.2. Специалност “
Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 – втора степен на професионална квалификация.

1. Професия – Работник в озеленяването- код 622030

1.1. Специалност –Озеленяване и цветарство,код 6220301 първа степен на професионална квалификация

1. Професия –Работник в горското стопанство код -623060

1.1. Специалност –Лесокултурни дейности, код 6230601-първа степен на професионална квалификация

.2. Специалност -Дърводобив, код -6230602, първа степен на професионална квалификация

. 1.3. Специалност -Дивечовъдство, код 6230603, първа степен на професионална квалификация

1.4. Специалност -Билкарство, код 6230604, първа степен на професионална квалификация

14. Професия “Лесовъд”, код 623040
14.1. Специалност “
Горско стопанство”, код 6230401 – втора степен на професионална квалификация.
15. Професия “
Работник в горското стопанство”, код 623060
15.1. Специалност “
Лесокултурни дейности”, код 6230601 – първа степен на професионална квалификация.
15.2. Специалност “
Дърводобив”, код 6230602 – първа степен на професионална квалификация.

1. Професия -Дивечовъд код -623050

1.1. Специалност –Горско и ловно стопанство, код 6230501-втора степен на професионална квалификация

1. Професия –Техник лесовъд,код -623010

1.1. Специалност –Горско и ловно стопанство, код 6230101-трета степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Горско стопанство и дърводобив, код -6230102, трета степен на професионална квалификация

 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Пътувания, туризъм и свободно време, Спорт

12. Професия “Хотелиер”, код 811010
12.1. специалност “
Организация на хотелиерството”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация.
13. Професия “
Камериер”, код 811030
13.1. специалност “
Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “
Портиер – пиколо”, код 811040
14.1. специалност “
Хотелиерство”, код 8110401 – първа степен на професионална квалификация.
15. Професия “
Ресторнатьор”, код 811060
15.1. специалност “
Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”, код 8110602 – трета степен на професионална квалификация
15.2. специалност “
Кетеринг”, код 8110603 – трета степен на професионална квалификация.
16. Професия “
Готвач”, код 811070
16.1. специалност “
Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.

17. Професия “Сервитьор-барман”, код 811080
17.1. специалност “
Обслужване на заведения в обществено хранене” – втора степен на професионална квлификация

1. Професия -Организатор на туристическа агентска дейност –код -812010

1.1. Специалност – Организация на туризма и свободното време, код 8120101-трета степен на професионална квалификация

1.2. Специалност –Селски туризъм, код -8120102,трета степен на професионална квалификация

1. Професия “Екскурзовод”, код 812030

1.1. специалност “Екскурзоводство”, код 8120301 – трета степен на професионална квалификация.
1. Професия “
Аниматор”, код 812040
1.1. специалност “
Туристическа анимация”, код 8120401 – трета степен на професионална квалификация

1. Професия – Планински  водач код – 812020

1.1. Специалност – Туризъм, код 8120201-трета степен на професионална квалификация

1. Професия – Помощник- инструктор по спортно- туристическа дейност –код – 813010

1.1. Специалност Спортно-туристически дейности, код 8130101 -трета степен на професионална квалификация

1. Професия – Организатор на спортни прояви и първенства  код – 813080

1.2.    Специалност – Организация на спортни прояви и първенства, код 8130801-трета степен на професионална квалификация

Здравни грижи, Социална работа и консултиране, Услуги за дома,

Професия –- Здравен асистент, код – 723010

1.1. Специалност – Здравни грижи, код 7230101 -трета степен на професионална квалификация

1. Професия – Болногледач код – 723020

1.1. Специалност – Здравни грижи, код 7230201 -втора степен на професионална квалификация

16. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
16.1. Специалност “
Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация.
16.2. Специалност “
Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” – трета степен на професионална квалификация.

 1. Професия “Помощник – възпитател”, код 814010

1.1. Специалност “Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 8140101 – трета степен на професионална квалификация. 

1.    Професия – Организатор на обредно- ритуални дейности код – 814030

1.1.      Специалност – Организация на весели обредно- ритуални дейности, код 8140301-трета степен на професионална квалификация

1.2. Специалност – Организация на траурни обредно- ритуални дейности, код – 8140302, трета степен на професионална квалификация

  Аудио-визуални  изкуства и техники;производство на медийни продукти, Библиотечно-информационни науки и архивистика, Технологии за опазване на околната среда

1. Професия –Графичен  дизайнер, код- 213070

1.1. Специалност –Графичен дизайн, код 2130701, трета степен на професионална квалификация

1. Професия –Библиотекар , код –322010

1.1. Специалност – Библиотекознание, код 3220101 -трета степен на професионална квалификация

1. Професия –Еколог     код 851010

1.1. Специалност –Екология и опазване на околната среда, код 8510101, трета степен на професионална квалификация

 

 Фризьорски и козметични услуги, Сигурност

1. Професия “Фризьор”, код 815010
1.1. Специалност “
Фрзьорство”, код 8150101 – втора степен на професионална квалификация.
2. Професия “
Козметик”, код 815020
2.1. Специалност “
Козметика”, код 8150201 – втора степен на професионална квалификация.
1. Професия “
Охранител”, код 861010
1.1. специалност “
Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610103 – трета степен на професионална квалификация.
2.2. специалност “
Лична охрана”, код 8610102 – трета степен на професионална квалификация
3.3. специалност “
Физическа охрана на обекти”, код 8610103 – трета степен на професионална квалификация.

4.Професия – Спасител при бедствия,аварии и катастрофи, код – 861020

5.1. Специалност – Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи, код 8610201-трета степен на професионална квалификация

Последно модифициран: петък, 22 януари 2021, 13:11
Прескочи Навигация

Навигация